innebandyforall logo

Gävle Energi kliver in som ny huvudpartner för World Cup Volt Hockey

Publicerad: 6/1, 2022

Organisationen för World Cup Volt Hockey är är oerhört glada och stolta över att kunna presentera ytterligare en huvudpartner för World Cup Volt Hockey. Ett partnerskap som ger resurser för att leverera ett evenemang av högsta klass. En riktig glad nyhet som direkt på det nya året ger signaler om att arbetet trots motiga omvärldslägen går i rask takt framåt. 

 - Svensk innebandy ska vara någonting mer, vi vill vara mer än ett sport och World Cup Volt Hockey ska också vara någonting mer än bara ett Parasport evenemang. Tillsammans med våra huvudpartners är målsättningen att skapa ett hållbart, grönt, innebandyevenemang i världsklass, det här partnerskapet är otroligt viktigt för oss, säger Christer Ringh, initiativtagare för World Cup Volt Hockey.

Det är tillsammans med våra samarbetspartners som World Cup Volt Hockey ska bli något mer än bara ett evenemang. Med en hållbarhetsstrategi i fler dimensioner är målsättningen är att främst nå nya målgrupper och skapa fler fritidsaktiviteter och därmed bidra till en för förbättrad folkhälsa. Förutom evenemanget som mötesplats och plattform kommer också uppsökande verksamhet i regionen etableras och utökat stöd för fler föreningar att bedriva och etablera verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Nu kliver Gävle Energi som huvudpartner till World Cup Volt Hockey. Ett långsiktigt avtal som sträcker sig ända fram till 2025. En tydlig signal om att man vill vara med och hålla i taktpinnen i inkluderingsutvecklingen.

 - World Cup Volt Hockey och den organisation som finns runt ”eventet” känns både unikt och engagerande. Det här kommer att sätta Gävle på kartan inom mångfald och inkludering, vilket skapar stor attraktion, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi. 

Gävle Energi är ett kommunalägt aktiebolag som ägs av Gävle kommun. Energibolaget har anor ända sedan slutet av 1800-talet och sköter idag drift och underhåll av kommunens elnät men har även flera andra verksamheter som exempelvis elmarknad, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband via fiber. 

 - Gävle Energi är en samhällsviktig funktion när det gäller de infrastrukturella tjänster vi levererar till samhället. Vår drivkraft är även att bidra till ökad livskvalitet för alla som bor och verkar i regionen och göra Gävle till en attraktiv stad inom flera områden. Att aktivt delta där det händer positiva saker i föreningslivet är ett sätt för oss att bidra, säger Eriksson. 

World Cup Volt Hockey som anordnas i september 2022 blir den tredje upplagan av mötesplats sett till de två tidigare Pregames som har genomförts trots tuffa omständigheter. Nu blir det dock på riktigt den första, världsunika sammankomsten där förhoppningvis lag från nordens grannländer och lag från Kanada är på plats i Gävle. 

 - Förhoppningen är också att över tid kunna bygga en toppnordisk mötesplats och forum för nätverk och erfarenhetsutbyte där tillgänglighetsfrågan verkligen sätts i centrum, en möjlighet som Gävle Energi nu är med och bidrar till, här man visar också att man menar allvar med satsningen och att det är en långsiktig, vi är oerhört glada, avslutar Ringh. 

För frågor och kontakt: 

World Cup Volt Hockey: Christer Ringh, christer@wcvh.se 

Gävle Energi: Malin Eriksson, malin.eriksson@gavleenergi.se

Mer info: http://wcvh.se

English version

Gävle Energi steps in as the new main partner for World Cup Volt Hockey

The organization for World Cup Volt Hockey is extremely happy and proud to be able to present another main partner for World Cup Volt Hockey. A partnership that provides resources to deliver a top-class event. A really happy news that directly in the new year gives signals that the work is progressing at a rapid pace despite difficult external conditions.

- Swedish floorball should be something more, we want to be more than a sport and World Cup Volt Hockey should also be something more than just a Parasport event. Together with our main partners, the goal is to create a sustainable, green, world-class floorball event, this partnership is incredibly important to us, says Christer Ringh, initiator of World Cup Volt Hockey.

It is together with our partners that World Cup Volt Hockey will be something more than just an event. With a sustainability strategy in more dimensions, the goal is to primarily reach new target groups and create more leisure activities and thereby contribute to improved public health. In addition to the event as a meeting place and platform, outreach activities in the region will also be established and increased support for more associations to conduct and establish activities for people with disabilities.

Gävle Energi is now the main partner in World Cup Volt Hockey. A long-term agreement that extends until 2025. A clear signal that you want to be involved and keep the baton in the inclusion development.

- World Cup Volt Hockey and the organization that exists around the "event" feels both unique and engaging. This will put Gävle on the map in diversity and inclusion, which creates great attraction, says Malin Eriksson, marketing manager at Gävle Energi.

Gävle Energi is a municipally owned limited company owned by the municipality of Gävle. The energy company has been around since the end of the 19th century and today handles the operation and maintenance of the municipality's electricity network, but also has several other activities such as the electricity market, electricity production, district heating, district cooling and broadband via fiber.

- Gävle Energi is a socially important function when it comes to the infrastructural services we deliver to society. Our driving force is also to contribute to increased quality of life for everyone who lives and works in the region and make Gävle an attractive city in several areas. To actively participate where positive things happen in association life is a way for us to contribute, says Eriksson.

The World Cup Volt Hockey, which will be held in September 2022, will be the third edition of the meeting place in terms of the two previous Pregames that have been carried out despite tough circumstances. Now, however, it will really be the first, world-unique gathering where hopefully teams from the Nordic countries' neighbors and teams from Canada are in place in Gävle.

- The hope is also over time to be able to build a top Nordic meeting place and forum for networks and exchange of experience where the issue of accessibility is really put in the center, an opportunity that Gävle Energi is now involved and contributes to, here they also show that they are serious about the investment and that it is a long-term, we are extremely happy, concludes Ringh. 

 

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga