innebandyforall logo

World Cup Volt Hockey flyttas fram till september 2022 och möjliggör ett nytt Pregames

Publicerad: 12/5, 2021

World Cup Volt Hockey is moved until September 2022 and enables a new Pregames

Det var inte länge sedan som vi fick se World Cup Volt Hockey flyttas fram från mars till september och nu har också tävlingsledningen få fatta det ansvarsfulla beslutet att återigen flytta fram World Cup Volt Hockey. Med de rådande restriktionerna som omger oss och omsluter flera av de deltagande nationerna som har för avsikt att delta så är det tyvärr ett faktum att tidsfristen just nu omöjliggör en internationell sammankomst i höst.

Nya datum för World Cup Volt Hockey blir 16-18 september 2022 – men det ger också oss en chans att återigen utveckla konceptet.

Det står nu klart att september evenemanget i höst, 17-19 september blir ett nytt Pregames vilket också möjliggör ett internationellt digitalt evenemang med flera planerade utvecklingsinsatser.

- Självklart är det väldigt tråkigt att läget är som det är, igen... Men samtidigt prioriterar vi alltid säkerheten med liv och hälsa först. Det kommer alltid i första rummet och vi behöver göra dessa nödvändiga justeringar just nu. För oss är evenemanget så mycket mer än bara ett evenemang, det är många aspekter att ta hänsyn till för att vi ska möjliggöra var roll över tid att bidra till sportens utveckling, säger projektledaren Christer Ringh för World Cup Volt Hockey.

I samband med Pregames i oktober bjöd RF SISU Gävleborg in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en konferens till där vi diskuterade den viktiga framtidsfrågan om allas rätt till en god hälsa och en meningsfull fritid.

För de flesta föreningarna i målgruppen ligger verksamheten för målgruppen tyvärr sannolikt också nere. Så som många delar av Idrottssverige. Vilket betyder att möjligheterna för en aktiv fritid begränsas än mer. Som en följd av pandemin räknar också krafterna runt World Cup att startsträckan och efterdyningarna av pandemin kan bli extra utmanande men desto mer angelägna.

Svenska Innebandyförbundet genomförde också sin samverkanskonferens mellan alla distrikt inom svenska Innebandyförbundet och Parasportförbundet under Pregames i höstas. En konferens med syfte till att öppna upp dörrar och inspirera till flera regionala samverkanslösningar och konstellationer. En konferens där bland annat arbetet i Gävleborg lyftes fram som ett gott exempel.

Det finns med andra ord stora ambitioner med att fortsätta bidra till att World Cup Volt Hockey blir sportens största och mest givna mötesplats för utveckling och inkludering. Där blir Pregames en viktig plattform.

- Vi är långt framme i dialogerna och har haft flera nätverksmöten över kontinenterna, det finns en stor kraft för att göra något världsunikt, vi får inte nedslås av detta, nu gäller det att fokusera på möjligheterna, avslutar Ringh.

English version

It was not long ago that we saw World Cup Volt Hockey move forward from March to September and now the competition management has also had to make the responsible decision to move World Cup Volt Hockey forward again. With the current restrictions surrounding us and encompassing several of the participating nations that intend to participate, it is unfortunately a fact that the deadline right now makes an international meeting this autumn impossible.

New dates for World Cup Volt Hockey will be 16-18 September 2022 - but it also gives us a chance to develop the concept again.

It is now clear that the September event this autumn, 17-19 September will be a new Pregames, which also enables an international digital event with several planned development initiatives.

- Of course it is very sad that the situation is as it is, again ... But at the same time we always prioritize safety with life and health first. It always comes first and we need to make these necessary adjustments right now. For us, the event is so much more than just an event, there are many aspects to take into account so that we can enable each role over time to contribute to the development of the sport, says project manager Christer Ringh for World Cup Volt Hockey.

In connection with Pregames in October, RF SISU Gävleborg invited representatives of municipalities, regions, associations and other social actors to another conference where we discussed the important future issue of everyone's right to good health and meaningful leisure.

For most of the associations in the target group, the activities for the target group are unfortunately also down. Like many parts of Sports Sweden. Which means that the opportunities for active leisure are limited even more. As a result of the pandemic, the forces around the World Cup also expect that the starting distance and the aftermath of the pandemic can be extra challenging, but all the more urgent.

The Swedish Floorball Association also held its collaboration conference between all districts within the Swedish Floorball Association and the Parasport Association during Pregames this autumn. A conference with the aim of opening doors and inspiring several regional collaboration solutions and constellations. A conference where, among other things, the work in Gävleborg was highlighted as a good example.

In other words, there are great ambitions to continue to contribute to World Cup Volt Hockey becoming the sport's largest and most given meeting place for development and inclusion. There, Pregames will be an important platform.

- We are at the forefront of the dialogues and have had several network meetings across the continents, there is a great power to do something world-unique, we must not be discouraged by this, now it is important to focus on the possibilities, Ringh concludes.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga